Skovvej 25, 6880 Tarm
+45 50869306

Vedtægter for Tarm-Foersum GF gældende fra 25. september 2017 

§ 1 - Navn og formål

1. Foreningens navn er Tarm-Foersum Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i  Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen er stiftet den 1. april 1969 ved sammenslutning af Tarm Gymnastikforening og Foersum Gymnastikafdeling. 

2. Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette søges opnået gennem idræt og andet kulturelt arbejde. 

3. Foreningen kan være tilsluttet DGI Vestjylland og dermed DGI. Foreningen kan desuden tilsluttes diverse specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.  

§ 2 - Medlemmerne

1. Som aktive medlemmer kan optages alle som vil indordne sig under foreningens formål. De aktive medlemmer optages under de aktiviter, som det enkelte medlem ønsker at være aktiv i.  

2. Man er først medlem, når man har betalt kontingent. 

3. Ønsker et aktivt medlem at udmelde sig af foreningen, kan dette ske ved henvendelse til  aktivitetsudvalgsformanden. Såfremt medlemmet ikke står i restance med kontingent, og foreningen ikke har andre krav på medlemmet, skal udmeldelsen godkendes. 

4. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål. Det udelukkede medlem kan få sin sag optaget på 1. ordinære generalforsamling. Står et medlem i uretmæssig restance over 1 måned, taber vedkommende sine rettigheder indtil det skyldige beløb er betalt. Overstiger restancen 3 måneder, kan vedkommende slettes af foreningen og optages kun igen imod at betale restancen.    

5. Trænere/holdledere/udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.

§ 3 - Generalforsamling 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober og indkaldelsen skal ske ved bekendtgørelse i dagspressen med mindst 10 dages varsel. Den er beslutningsdygtig uanset de  fremmødtes  antal. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før afholdelsen. 

2. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen med samme indkaldelsesprocedure som ved den ordinære generalforsamling.    

3. Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret og de er valgbare, når de er over 18 år. 

4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

* Valg af dirigent

* Beretninger

* Regnskab

* Indkomne forslag

* Præsentation og godkendelse af udvalgsmedlemmer 

* Valg af forretningsudvalg + suppleanter

* Eventuelt 

Beretningen aflægges af formanden og aktivitetsudvalgsformændene. Regnskabet fremlægges af kassereren 

5. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal, dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af ændring af vedtægterne. Alle afstemninger om vedtægter skal foregå skriftligt. Andre afstemninger/valg kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlige, hvis der fremsættes begæring herom.

§ 4 - Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af et forretningsudvalg på 4 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og sekretær) samt de til enhver tid siddende formænd af aktivitetsudvalgene. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kasserer er til stede. Ved eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Forretningsudvalget står for den daglige ledelse af foreningen, og har derfor kompetence til at træffe beslutninger, som har betydning for foreningen. Bestyrelsen skal på det efterfølgende bestyrelsesmøde orienteres om disse beslutninger. 

Formand og kasserer skal være myndige. Forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen. Af forretningsudvalget afgår skiftevis formand og sekretær (ulige år) og næstformand og kasserer (lige år) 

Ændringer af antallet af aktivitetsudvalg skal vedtages på generalforsamlingen.   

Det enkelte aktivitetsudvalg er ansvarlig for, at udvalget til hver en tid er bemandet med det påkrævede antal medlemmer, som må findes nødvendig for at varetage aktivitetsudvalgets formål og målsætninger. 

Alle valg gælder for 2 år. 

Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget. 

Valg af suppleanter gælder kun for 1 år af gangen. 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden/kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 

§ 5 - Regnskab 

1. Forretningen i forbindelse med foreningens regnskab fastlægges af bestyrelsen. 

2. Bestyrelsen udvælger uvildige revisorer. 

3. Regnskabet går fra 1. juli - 30 juni, og sidste års regnskab fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse. 

§ 6 - Kontingent 

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen. 

§ 7 - Ophør 

1. Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor. Sammenslutning med andre foreninger kan ske ved vedtægtsændringer.  

2. Opløses foreningen er det den sidste generalforsamling, som træffer beslutning om anbringelse af foreningens formue, som dog skal gå til almennyttige formål. 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 28. september 2022